Avís legal i condicions generals del servei


1. Introducció

Les presents condicions generals (d'ara endavant les "Condicions Generals") regulen l'accés i l'ús de la plataforma mercatdepremia.cat, (en endavant, la "WEB"), que Associació de Venedors DEL MERCAT SANT JOAN DE PREMIÀ DE MAR (en endavant, "El Mercat") posa a la seva disposició.

2. Titularitat

El titular del web és el Mercat:

 • Raó social: Associació de Venedors DEL MERCAT SANT JOAN DE PREMIÀ DE MAR
 • CIF: G58251737
 • Domicili: Gran Via de Lluís Companys 125, Premià de Mar, 08330, Barcelona
 • Telèfon: 93752010
 • Correu electrònic: mercatpremia@gmail.com
 • Dominis associats: compra.mercadepremia.cat, mercatdepremia.cat

3. Accés i navegació

A l'accedir i navegar per la web o, si s'escau, a l'acceptar les presents Condicions Generals, Vostè (en endavant, "l'Usuari") confirma que ha llegit i està d'acord amb les mateixes i, en conseqüència, inicia una relació jurídica amb el Mercat d'acord amb el seu contingut.

Les condicions generals que consten en cada moment en la present pàgina web seran les vigents en el moment corresponent. El Mercat, amb les limitacions establertes en la legislació aplicable, es reserva el dret de variar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions generals. Els Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulguin realitzar. Els Usuaris es comprometen a llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixin a la web.

L'accés ala web és gratuït, excepte pel que fa a el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor contractat per l'Usuari.

En el supòsit d'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals, el Mercat es reserva el dret de prohibir o denegar a aquest usuari l'accés a qualsevol dels Serveis oferts a través del web sense perjudici de altres accions que en el seu cas li poguessin correspondre al Mercat.

4. Objecte

La Web és una plataforma en la qual, sota demanda, es facilita als Usuaris informació relativa a l'Mercat i als Comerços que l'integren (horaris, dades de contacte …).

5. Obligacions l'Usuari

L'Usuari s'obliga a el compliment de les presents Condicions Generals, així com acomplir les especials advertències o instruccions contingudes a la web. A aquest efecte, s'abstindrà d'utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la mateixa, els béns o drets de l'Mercat, els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga a la utilització del Web:

 • A no introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Web, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d'apologia a el terrorisme, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe , ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la forma, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 • A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la Web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'Mercat, de qualsevol Client, dels proveïdors de l'Mercat o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
 • A no realitzar activitats de spamming, publicitàries, promocionals o d'explotació comercial de la web. De tal manera que no s'utilitzaran els continguts i en particular la informació obtinguda a través del web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals.
 • A no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l'Mercat, que es mostrin o incloguin a la web.
 • A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web qualsevol contingut que infringeixi les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut de el qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

6. Propietat Industrial i Intel·lectual

El Mercat és propietari de l'domini mercadepremia.cat i dels continguts publicats a la
web.

Queden reservats tots els drets d'explotació.

Aquesta Web es troba protegida per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial.

Estan prohibits els actes d'enginyeria inversa, així com la utilització, explotació, còpia, reproducció, eliminació, lesió, alteració i / o modificació dels actius intangibles dels que el Mercat és titular, així com el registre i / o sol·licitud de registre , bé parcial o total, temporal o definitiva dels mateixos i / o de qualsevol altre similar present i / o futur sense l'autorització expressa i per escrit de l'Mercat i / o de titular corresponent, sense que en cap moment es pugui entendre que hi ha cap classe de llicència o autorització sigui quina sigui la naturalesa, total i / o parcial, a cap tercer i / o client per part del Mercat i / o de titular corresponent.

L'usuari s'abstindrà, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la web.

7. Exempció de Responsabilitat

El Mercat no es responsabilitza de qualsevol dany i / o perjudici i / o beneficis no obtinguts per l'Usuari, els Comerços o qualsevol tercer que es vegi perjudicat a conseqüència també de les opinions, manifestacions, dades i / o continguts que, si cas, puguin emetre directament o indirectament els propis usuaris i / o tercers per qualsevol motiu, i en qualsevol moment i forma a la web.

El Mercat no garanteix que la web vagi a funcionar constant, fiable i permanentment, sense retards o interrupcions de manera que el Mercat no es responsabilitza per qualsevol dany i / o perjudici i / o beneficis no obtinguts per l'Usuari, els Comerços o qualsevol un altre tercer que es vegi perjudicat a conseqüència dels mateixos.

El Mercat no es responsabilitza per qualsevol dany i / o perjudici i / o beneficis no obtinguts per l'Usuari, els Comerços o qualsevol altre tercer que es vegi perjudicat a conseqüència de qualsevol circumstància de força major, cas fortuït, fallada o error de les línies de comunicació, o de la prestació defectuosa o fallada de la xarxa Internet.

El Mercat no seran responsable per qualsevol dany i / o perjudici sofert per l'Usuari que no sigui imputable única, directament i exclusivament a una actuació i omissió dolosa o negligent de l'propi Mercat. Tampoc serà responsable quan l'Usuari i / o qualsevol tercer o les persones de les que aquests hagin de respondre siguin les culpables de tals danys i perjudicis, de qualsevol dany i / o perjudici causat a tercers i / o de tot lucre cessant o guanys deixats d' obtenir per l'Usuari o tercers.

En el supòsit que el Mercat tingués coneixement efectiu, per qualsevol mitjà o forma, bé de forma directa o indirecta, de l'existència de continguts que puguin infringir la legalitat vigent o aquestes Condicions Generals i / o les condicions particulars corresponents o la utilització amb finalitats fraudulentes, il·lícites i / o no autoritzades, el Mercat es reserva el dret de suspendre per sí mateixa total o parcialment la prestació dels serveis, sense necessitat d'autorització prèvia de l'Usuari, mitjançant l'eliminació dels continguts infractors o qualsevol altra mesura que consideri necessària per evitar la continuïtat en la comissió de l'il·lícit o de la infracció detectada.

Sense perjudici del que s'ha exposat, el Mercat es reserva la facultat de posar en coneixement de les autoritats administratives o judicials aquells fets que puguin ser constitutius d'una activitat il·lícita, sense necessitat de comunicar-ho prèviament a l'Usuari.

Per tal de disminuir el risc d'introducció de virus a la web, utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que s'introdueix a la web. No obstant això, el Mercat no garanteix l'absència de virus, ni d'altres elements en la web introduïts per tercers aliens al Mercat que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes . En conseqüència, el Mercat no serà en cap cas responsables dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

El Mercat adopta diverses mesures de protecció per a protegir la web, les dades recollides i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, el Mercat no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés a l'tipus d'ús o navegació del web que fa l'Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s'efectua. En conseqüència, el Mercat no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d'aquest accés no autoritzat.

8. Confidencialitat

El Mercat i el seu personal i servei tècnic tractaran i guardaran confidencialitat de tota informació de l'Usuari a la qual tinguin accés en el desenvolupament del seu treball, no la utilitzaran, ni divulgar ni deixaran que s'utilitzi per tercers no autoritzats. L'obligació de confidencialitat de el personal de l'Mercat subsistirà després de finalitzar la seva relació amb el mateix.

9. Nul·litat parcial

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d'una qualsevol de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general a l'acompliment d'una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l'altra part.

10. Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regiran pel que disposa la legislació espanyola. Davant de qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest web contingudes en el present document de condicions generals de la web, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, llevat que per imperatiu legal es determini el contrari , als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Les presents Condicions Generals entren en vigor a partir de la data 2021.03.10

Associació de Venedors DEL MERCAT SANT JOAN DE PREMIÀ DE MAR

mercatpremia@gmail.com

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a més informació. View more
Accetpar